Integritetspolicy

08-540 221 40
kundtjanst@smilebutiken.se Trygg E-Handel

  • Prisvinnande nätbutik
  • Livstids öppet köp
  • Snabba leveranser
Priser inkl. moms

Integritetspolicy

1. Allmänt

Smilebutiken drivs av Smilea AB. Smilea AB värnar om din personliga integritet och arbetar för att säkerställa att dina personuppgifter skyddas vid användning av våra tjänster. Nedan följer vår policy avseende integritet (“Integritetspolicy”) som fastställer hur Smilea AB, org. nr 556823-7324, Sågvägen 2, 18440 Åkersberga, Sverige, kundtjanst@smilebutiken.se (“Smilea AB/vi”) använder, bearbetar och skyddar dina personuppgifter. Integritetspolicyn gäller när Smilea AB tillhandahåller tjänster och produkter i anslutning till köp, serviceärenden och övrig kontakt med Smilea AB.

Delar av Integritetspolicyn är tillämplig för behandling av personuppgifter avseende personer som samtyckt till anpassade marknadsföringstjänster (”Nyhetsbrevsprenumeranter via e-post eller sms”).

2. Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Smilea AB är personuppgiftsansvarig och har följande kontaktuppgifter:

Per post: Smilea AB, Sågvägen 2, 18440 Åkersberga
Tel: 08-54022140
E-post: kundtjanst@smilebutiken.se

Smilea AB avser att behandla alla personuppgifter på ett lagligt, öppet och rättvist sätt i enlighet med tillämplig lagstiftning (EU:s dataskyddsförordning 2016/679 av den 27 april 2016).

3. När behandlar vi dina personuppgifter?

Smilea AB samlar in och behandlar personuppgifter om dig när du genomför ett köp på Smilebutikens hemsida, använder dig av Smilebutikens kundsupport, besöker Smilebutikens hemsida eller på annat sätt har kontakt med Smilebutiken. Huvudsakligen sker insamling och behandling av personuppgifter för ingående av köpeavtal samt tillhandahållande av tjänster och erbjudanden.

Som Nyhetsbrevsprenumerant hos Smilebutiken behandlar vi personuppgifter om dig, exempelvis inköpshistorik, vilka erbjudanden du varit intresserad av genom att läsa ett mail eller klicka på en länk samt hur du interagerar med Smilebutikens hemsida. 

4. Vilka personuppgifter samlar vi in och behandlar om dig?

Smilebutiken samlar in följande personuppgifter om dig i egenskap av kund:

·Namn

·Adress

·Telefonnummer

·E-post

·Betalningsuppgifter

·Kundnummer

·IP-adress

·Information om dina köp.

·Information om din användning av Smilebutikens hemsida.

Smilebutiken samlar in följande personuppgifter om dig i egenskap av Nyhetsbrevsprenumerant hos Smilebutiken:

·Namn

·Telefonnummer

·E-post

·IP-adress

·Information om din användning av Smilebutikens hemsida.

·Information om produkter och erbjudande du har varit intresserad av, din interaktion med våra nyhetsbrev och om du har anmält dig till något event eller annan händelse i vår butik.

5. Varför behandlar vi uppgifter om dig?

Personuppgifter för kunder hos Smilebutiken behandlas huvudsakligen i syfte att:

·Fullgöra förpliktelser gentemot dig som kund. Exempelvis fullgörande av varuköp, fakturering och tillhandahållande av support.

·Uppfylla leverans- och garantiåtaganden.

·Erbjuda allmän kundvård och kundservice. Exempelvis besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter.

·Hantera kundförhållandet och tillhandahålla våra tjänster.

·Förbättra och utveckla tjänster, produkter och funktioner.

·Genomföra marknadsundersökningar med möjlighet att påverka erbjudanden och tjänster.

·Utföra riskhantering samt förhindra bedrägerier.

·Förhindra missbruk eller olämplig användning av våra tjänster.

·Uppfylla förpliktelser i samband med tävlingar.

·Efterleva tillämplig lagstiftning.

·Administrera och hantera ditt personliga konto hos Smilebutiken.

Personuppgifter för Nyhetsbrevsprenumeranter kan, utöver uppräkningen ovan, behandlas i syfte att:

·Förbättra upplevelsen för Nyhetsbrevsprenumeranter genom att erbjuda möjlighet att ha förifyllda uppgifter, spara favoritprodukter, ha fler betalningsalternativ och smidigare hantering av ärenden och reklamationer.

·Lämna information och anpassad marknadsföring på hemsidan, per post, e-post, SMS/MMS samt telefon avseende Smilebutikens och utvalda samarbetspartners varor och tjänster.

·Möjliggöra kommunikation med dig som Nyhetsbrevsprenumerant via post, e-post, telefon eller SMS/MMS.

Smilebutiken kan även komma att använda lagrade personuppgifter för statistik, marknadsundersökningar, marknads- och kundanalyser, affärsuppföljning samt utveckling av affärssystem och metoder för köp av varor och tjänster.

6. Profilering

För Nyhetsbrevsprenumeranter kan Smilebutiken komma att behandla personuppgifter genom profilering. Vi analyserar information om hur du använder vår hemsida, vilka varor, tjänster och erbjudanden du varit intresserad av, uppgifter om dina inköp, vilka av våra nyhetsbrev du interagerat med, om du eventuellt har anmält dig till något av våra event samt information om ditt kontoinnehav. Detta gör vi för att tillhandahålla dig erbjudanden som vi tror passar dig och för att bjuda in dig till event vi tror att du skulle vilja gå på.

Du äger rätt att närsomhelst invända mot sådan profilering. Eventuell invändning skickas till dataskyddsombud@smilebutiken.se. När Smilebutiken har mottagit din anmälan kommer vi upphöra med att behandla dina personuppgifter för detta ändamål.

7. Rättsliga grunder för Smilebutikens behandling av personuppgifter

All insamling och behandling av personuppgifter baseras på rättsliga grunder. Dina personuppgifter kan komma att behandlas för att kunna fullgöra avtal med dig som kund, exempelvis för att genomföra varuköp och fullgöra åtaganden.

Dina personuppgifter kan komma att behandlas med stöd av samtycke från dig. Ditt samtycke måste vara frivilligt, specifikt, informerat och innebära ett otvetydigt medgivande för att gälla som rättslig grund. Vi samlar in samtycken från dig som Nyhetsbrevsprenumerant för att kunna administrera uppgifter och erhålla information om dina inköp. Vidare lagras ditt beteende på vår hemsida, ditt intresse av våra erbjudanden och produkter samt din interaktion med Smilebutiken för att kunna fullgöra vårt åtagande att tillhandahålla dig personliga erbjudanden.

Dina personuppgifter kan även komma att behandlas med stöd av en så kallad intresseavvägning. Detta gäller exempelvis den behandling vi utför för att göra en begränsad segmentering av kunder. Smilebutiken behandlar aldrig känsliga personuppgifter med stöd av en intresseavvägning och utför ingen automatiserad behandling utan samtycke.

Smilebutiken har i vissa fall en rättslig förpliktelse att behandla personuppgifter, exempelvis för att kunna uppfylla bokförings- och skattelagstiftningens krav. All behandling av personuppgifter sker då i enlighet med lagstadgade krav.

8. Hur länge lagrar vi uppgifter om dig?

Smilebutiken lagrar dina personuppgifter så länge det krävs för att fullgöra de ändamål som dem samlades in för. Dina personuppgifter kan dock sparas under en längre tid om det är nödvändigt med hänsyn till lagstadgade krav eller för att bevaka Smilebutikens rättsliga intressen.

Som Nyhetsbrevsprenumerant lagras dina personuppgifter så länge du samtycker till det.

9. Tillgång till lagrade personuppgifter

Smilebutiken kan komma att lämna ut personuppgifter till samarbetspartners för att uppfylla våra åtaganden och de ändamål som nämnts ovan. För att säkerställa att vi har rätt adressuppgifter till dig kan Smilebutiken även komma att lämna ut dina uppgifter till företag som tillhandahåller tjänster för adressuppdateringar.

Uppgifter som vidarebefordras till tredje part används endast för att tillhandahålla ovannämnda tjänster till dig, t.ex. speditörer i samband med leverans av varor, mediebyråer för distribution av marknadsföring och kreditupplysnings- eller inkassobyråer för kreditupplysningskontroller, identitetskontroller och indrivning av fordran.

Vi överför aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part. Vi kommer inte heller sälja dina personuppgifter till tredje part. Smilebutiken kan komma att lämna ut dina personuppgifter om det är nödvändigt för att följa gällande lagstiftning eller krav från myndigheter, för att tillvarata Smilebutikens rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem.

10. Hur skyddar vi dina personuppgifter?

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina uppgifter från förlust, manipulation och obehörig åtkomst. Vi anpassar fortlöpande våra säkerhetsåtgärder i enlighet med de framsteg och den utveckling som sker på det tekniska området. För att göra kortköp så säkra som möjligt, skickas all information i krypterad form. Detta innebär att informationen överförs via en säker anslutning och att dina personuppgifter inte kan läsas av utomstående. För kortköp arbetar vi med ett auktoriserat betalningsombud som hjälper oss att direkt kontrollera med din bank att kortet är giltigt för köp. Vårt betalningsombud bearbetar dina kortuppgifter i enlighet med den internationella säkerhetsstandarden PCI DSS som utvecklades av kortföretagen VISA, MasterCard, Diners, American Express och JCB. Detta innebär att säkerheten är mycket hög vid bearbetningen av dina kortuppgifter. När du betalar med kort förbehåller vi oss rätten att utföra en identitetskontroll.

Vid eventuella personuppgiftsincidenter åtar sig Smilebutiken att anmäla detta till ansvarig tillsynsmyndighet (Datainspektionen) utan onödigt dröjsmål och senast inom 72 timmar från det att incidenten har blivit känd. Om en sådan anmälan inte kan ske inom 72 timmar, ska Smilebutiken redogöra för skälen till fördröjningen i anmälan och information lämnas då i omgångar utan otillbörligt vidare dröjsmål.

Smilebutiken åtar sig att snarast möjligt underrätta dig om du är berörd av en personuppgiftsincident och vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder.

11. Vilka är dina rättigheter?

Smilebutiken kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, radera, avidentifiera eller komplettera dina uppgifter om de upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Som registrerad äger du rätt att begära:

1. Tillgång till dina personuppgifter. Du har rätt att få ett registerutdrag eller en kopia över vilka personuppgifter Smilebutiken behandlar om dig. Du kan närsomhelst utnyttja denna rätt kostnadsfritt, en gång per kalenderår, genom en skriftligt undertecknad ansökan. Nämnda registerutdrag ska innehålla information om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Vidare ska registerutdraget innehålla information om var uppgifterna har hämtats ifrån om personuppgifterna inte har samlats in från dig, huruvida uppgifterna är föremål för automatiserat beslutsfattande (inklusive profilering) samt den förutsedda period Smilebutiken avser att lagra uppgifterna eller kriterierna som används för att fastställa denna period. Du har även rätt att få information om de rättigheter som anges nedan.

2. Rättelse av dina personuppgifter. På begäran kommer Smilebutiken utan onödigt dröjsmål rätta felaktiga eller ofullständiga uppgifter som behandlas om dig.

3. Radering av dina personuppgifter. Du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Vid ett lagstadgat krav på lagring av dina personuppgifter eller när det finns andra legitima skäl till varför Smilebutiken måste spara dina uppgifter, till exempel obetalda skulder, kan dina personuppgifter inte raderas.

4. Begränsning av behandling. Du har rätt att begära att dina personuppgifter endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. Du kan bland annat begära begränsning när du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse enligt ovan. Under tiden uppgifternas korrekthet utreds kommer dess behandling vara begränsad.

Om dina personuppgifter finns lagrade hos Smilebutiken har du rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

Om Smilebutikens personuppgiftsbehandling utförs med stöd av en intresseavvägning har du rätt att invända mot denna. Vid en invändning fortsätter Smilebutiken endast behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen. Smilebutiken har bevisbördan för att sådana skäl föreligger.

Du kan när som helst kostnadsfritt invända mot att dina personuppgifter behandlas för direkt marknadsföring. Smilebutiken behandlar inte dina personuppgifter för ändamål som rör direkt marknadsföring om du motsätter dig sådan behandling. När vi mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål. Eventuell invändning skickas till dataskyddsombud@smilebutiken.se. Om du har lämnat samtycke till Smilebutiken att lagra och använda dina personuppgifter för marknadsföringsändamål kan du när som helst återkalla nämnda samtycke. Sådan återkallelse kan begränsas till att endast avse del av behandlingen, exempelvis den som rör direkt marknadsföring.

Som registrerad äger du rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till datainspektionen, men hör gärna av dig till oss istället för att vi ska få en chans att åtgärda ditt önskemål.

Du kan kontakta oss antingen genom att skicka ett brev till Smilebutikens kundtjänst, Smilea AB, Sågvägen 2, 18440 Åkersberga eller mejla till dataskyddsombud@smilebutiken.se. Dina önskemål kommer besvaras av Smilebutiken snarast möjligt och senast inom en månad. Om Smilebutiken inte avser att uppfylla dina önskemål inom den angivna tiden är Smilebutiken skyldiga att motivera varför.

12. Användning av cookies och andra spårningstekniker

Vår hemsida använder sig av cookies och andra spårningstekniker för att förbättra din onlineupplevelse. Du hittar mer information om detta i vår cookiepolicy. Smilebutiken använder bland annat Googles annonstjänster. Du kan läsa mer om Googles insamling, delning och användning av data här.

13. Eventuella ändringar av Smilebutikens integritetspolicy

Smilebutiken förbehåller sig rätten att när som helst göra ändringar i denna integritetspolicy och du kommer att kunna ta del av eventuella ändringar här.

14. Kontaktinformation till personuppgiftsansvarig

Vi värnar om våra kunders personuppgifter. Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor.

Vår kontaktinformation är:

Smilea AB
Sågvägen 2
18440 Åkersberga

Telefon: 08-54022140
E-post: dataskyddsombud@smilebutiken.se
Företagsregister: Bolagsverket
Organisationsnummer: 556823-7324